Projekt NEWCAP

Nové európske štandardy v kontexte reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) – objasnenie hlavných prvkov

Komisia, Rada a Európsky parlament (EP) dnes dospeli k politickej dohode o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky za predpokladu, že Rada a EP v prvom čítaní formálne schvália dohodu, potom ako boli texty sformalizované vo všetkých jazykoch. Vychádzajúc z návrhov Komisie z októbra 2011 (pozri IP/11/1181 MEMO/11/685) dohoda sa týka týchto štyroch základných nariadení Európskeho parlamentu a Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky: i) nariadenie o priamych platbách, ii) nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov (SOT), iii) nariadenie o rozvoji vidieka a iv) horizontálne nariadenie o financovaní, správe a monitorovaní SPP. Viaceré otázky sa budú riešiť samostatne v rámci rokovaní o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2014 – 2020, konkrétne presun finančných prostriedkov medzi priamymi platbami (1. pilier) a rozvojom vidieka (2. pilier), pridelenie vnútroštátnych balíkov na priame platby a rozvoj vidieka, miery spolufinancovania a otázka stanovenia stropov a ich postupného znižovania.

Celý dokument